Retour Policy

Retourbeleid

Retourbeleid
Retourbeleidsinstructies voor de consument

Instructies voor het retourbeleid
De consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commercieel of zelfstandig beroep.

Recht van herroeping
U heeft het recht om het contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde persoon (anders dan de vervoerder) de goederen heeft aangeschaft. Om uw recht op herroeping af te dwingen, dient u ons, Marc Kelchtermans, Runksterkiezel 95 – 3511 Kuringen +32 471646405, info@wafjes-shop.be, in een duidelijke verklaring (bijv. per gewone post of per e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Tijdige verzending van de informatie over de handhaving van uw herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt voldoende geacht voor de naleving van de herroepingstermijn.
Gevolgen van de retourzending
Als u zich terugtrekt uit de overeenkomst, zijn wij verplicht om u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (exclusief extra kosten die zijn ontstaan omdat u een andere verzendmethode hebt gekozen dan de door ons voorgestelde standaard verzendmethode), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen nadat wij uw informatie over de terugtrekking uit de overeenkomst hebben ontvangen, te vergoeden. Voor de vergoeding gebruiken wij dezelfde betaalmethode als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders is overeengekomen. Voor de vergoeding worden geen kosten in rekening gebracht. Wij hebben het recht om de terugbetaling vast te houden, totdat wij de goederen of een bewijsstuk hebben ontvangen dat u de goederen naar ons heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat er eerder gebeurt. U dient de goederen onmiddellijk naar ons te sturen of te leveren en niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons hebt geïnformeerd dat u hebt besloten om de overeenkomst op te zeggen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de verzendkosten voor het terugsturen van de goederen naar ons.
U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een verkeerde behandeling van de goederen.

Retourformulier
Als u zich wilt terugtrekken uit het contract, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug:
WAF CommV, Runksterkiezel 95 – 3511 Kuringen +32 471646405, info@wafjes-shop.be:

  • Hierbij verklaar ik/wij () het contract te hebben opgezegd bij de aankoop van de volgende goederen die ik/wij () heb afgesloten
  • Besteld op ()/ontvangen op ()
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (indien u ons schriftelijk op de hoogte stelt)
  • Datum
    —————————————
    (*) te schrappen, indien van toepassing.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het recht op herroeping
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die individueel moeten worden geproduceerd op basis van de keuze en de behoeften van de consument of die uitsluitend zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften van de consument.
Voor overeenkomsten inzake de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn voor terugzending wegens gezondheidsredenen of hygiëne, indien de verzegeling ervan na de levering wordt verwijderd, en voor overeenkomsten inzake de levering van goederen die na de levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd op grond van hun kenmerken, geldt een voortijdig verval van het herroepingsrecht.

Garantie op defecten en garantie
De garantie wordt geregeld door de wettelijke voorschriften.

De garantie is 24 maanden geldig en gaat in na de levering van de goederen aan de klant, indien niet anders gedefinieerd voor specifieke gevallen. De klant is verplicht de garantievoorwaarden te lezen voordat hij met de bestelprocedure begint.

De factuur dient tegelijkertijd als garantiebewijs.

Koper kan alleen aanspraak maken op garantie voor producten die hij van de Verkoper heeft gekocht. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie is de koper verplicht om samen met de goederen ook een klacht bij de verkoper in te dienen waarin de details van het productdefect worden beschreven. Om de klacht in behandeling te nemen is het tevens noodzakelijk een kopie van de factuur van het product bij te voegen. Het geretourneerde product dient compleet te zijn, inclusief accessoires en handleiding, indien mogelijk in de originele verpakking. De verwerking van de klacht binnen de garantietermijn (24 maanden) is gratis. De klacht wordt uiterlijk binnen 30 dagen verwerkt. De garantietermijn vervalt, indien het gebrek is ontstaan door verkeerde behandeling en gebruik van het product, bijvoorbeeld door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, door mechanische schade, door gebruik onder ongeschikte omstandigheden. De garantie sluit ook defecten van het product uit die veroorzaakt zijn door een natuurramp. De klant is verplicht de goederen op het overeengekomen adres te leveren en de verkoper vooraf per e-mail op info@wafjes-shop.be of per telefoon op +32 471646405 te informeren – op deze manier kunnen wij de tijdige ontvangst en verwerking van de klacht garanderen.